Stížnost ministru spravedlnosti ze dne 6.7.2016 a ze dne 16.8.2016
Art Language Factory,z.s.,  IČ: 227 24 303, sídlo, Tylova 963/2, korespondenční adresa Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc 

Ministr spravedlnosti ČR

Věc: opakovaná stížnost na porušení zákona vůči Dušanu Dvořákovi, nar. 12. 1.1962, 798 55 Ospělov 6, Miloslavu Tetourovi, nar. 23. 3. 1957, 386 01 Třešovice 25 a Radomíře Dvořákové, nar. 18. 5. 1963, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc a stížnost na opakované nezákonné jednání pracovníků odboru dohledu MSp  

1)    Ministr spravedlnosti dne 28. 12. 2011 rozhodl pod č. j. 667/2011-OD-SPZ o porušení zákona vůči Dušanu Dvořákovi rozhodnutím státního zástupce Mgr. Ivo Černíka z OSZ Prostějov o udělení pokuty 10.000Kč za špatnou písemnou omluvu z policejního výslechu a rozhodl o podání dovolání Nejvyššímu soudu ve prospěch Dušana Dvořáka z důvodu porušení zákona v neprospěch Dušana Dvořáka, důkaz viz  http://evropsky-kartel.blogspot.com/
2)    Nejvyšší soud dne 23. 2.2012 pod č.j. 3 Tz 1/2012 rozhodl, že došlo k porušení zákona a přikázal věc projednat OS Prostějov s tím, že uvedl, citujme: „Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného, neboť Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v jeho neprospěch (viz § 273 tr. ř.). “, důkaz viz  http://evropsky-kartel.blogspot.com/
3)    I přes přikazující rozhodnutí Nejvyššího soudu, soudkyně Mgr. Ivona Otrubová z OS Prostějov soudící všechny konopné trestní kauzy Dušana a Radomíry Dvořákové od roku 2010  ( celkem 6x !) Dušanu Dvořákovi dne 4. 5. 2012 pod sp. zn. 0Nt 820/2011 pokutu 10 tisíc Kč  bez možnosti odvolání udělila a pracovníci odboru dohledu MSp toto jednání nikdy nevyhodnotil jako porušení zákona a všichni odpovědní na uvedenou soudkyni odmítají podat návrh na kárné šetření jejího opakovaně nezákonného jednání, a to včetně spolupachatelství na zločinech dle §§ 401 a 149, odst. 4 trestního zákoníku, viz důkazy důkaz viz  http://evropsky-kartel.blogspot.com/
4)    Jak je doloženo v usneseních obecných, odvolacích a dovolacích soudů od roku 2010 uvedených v ústavních stížnostech Dušana Dvořáka, Miloslava Tetoura a Radomíry Dvořákové č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 jak soudci ústavního soudu, tak soudci obecných a dovolacího soudu a pracovníci odboru dohledu MSp opakovaně odmítají seznat jako porušení zákona doloženou lež justice použitou k zapření práva na projednání věci Soudním dvorem, a totiž, že konopí je prekurzor. Podněty na kárná a trestní řízení a další důkazy korupce a zvůle a spáchané zločiny doložené viz důkaz http://evropsky-kartel.blogspot.com/
5)    Žádáme, pane ministře, abyste řešil jak nezákonná rozhodnutí úředníků odboru dohledu MSp a dále podal dovolání na nezákonná rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015  a pravděpodobně též opět č.j. 6 Tdo 323/2016 (rozhodnutí dosud nezveřejněno) odmítající v usneseních v rozporu se zákonem, judikaturou a mezinárodními závazky podat předběžné otázky Soudnímu dvoru s lživou argumentací, že konopí je prekurzor atd.  VSZ v Praze dne 27. 6. 2016 pod čj. 2639/2016 - 50 uvedlo, že danou věc máte v kompetenci pouze a jen Vy, neboť, jak je doloženo, celou tuto justiční korupci a kartel kryje Ústavní a Evropský soud a Evropská komise a předsedové NS a US na tyto nezákonné jednající soudce odmítají podat návrh na kárná řízení a předseda NSZ odmítá nechat tuto trestnou činnost prošetřit, viz důkaz http://evropsky-kartel.blogspot.com/

K subsidiaritě trestní represe v jednání soudců, státních zástupců a pracovníků odboru dohledu MSp: „Nejvyšší soud připomíná, že obecně je trestným činem takový protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně (§ 13 odst. 1 tr. zákoníku). Společenská škodlivost ovšem není zákonným znakem trestného činu, protože má význam jen jako jedno z hledisek pro uplatňování zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Trestní zákoník nevymezuje žádná hlediska pro stanovení konkrétní míry či stupně společenské škodlivosti činu, který se má považovat za trestný čin. Zásadně tedy platí, že každý protiprávní čin, který vykazuje všechny znaky uvedené v trestním zákoníku, je trestným činem, a proto ho obecně nelze považovat za čin, který není společensky škodlivý. Opačný závěr v podobě konstatování nedostatečné společenské škodlivosti činu by bylo možné učinit jen výjimečně v případech, v nichž z určitých závažných důvodů není vhodné uplatňovat trestní represi, a pokud posuzovaný čin svou závažností neodpovídá ani těm nejlehčím, běžně se vyskytujícím trestným činům dané právní kvalifikace.“ Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011

Dne 6. 6. 2016                                   Josef Pospíšil, McA, předseda ----------------------------------------------------------------------------
 

Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2


Ministr spravedlnosti

Věc I: stížnost na rozhodnutí ze dne 8. 8. 2016 č.j. MSP-155/2016 – OK- STIZ/2 a návrh na přezkum rozhodnutí (rozklad) spojený s návrhem na zahájení kárných řízení a postihu zkorumpovaných soudců a pracovníků ministerstva spravedlnosti kryjících zločin vědomě a vědomě nešetřících podněty s důkazy kriminálního jednání soudců a státních zástupců v předmětné věci  od roku 2012

Věc: II spojená s návrhem na prošetření porušení zákona soudci NS 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 a 6 Tdo 323/2016v můj neprospěch, kteří v rozporu se zákonem, úmluvami a judikaturou nepodali předběžné otázky Soudnímu dvoru a předseda NS Šámal a to kryje, stejně jako předseda US lživým tvrzením nositelky ceny za nejlepší prekurzorový judikát z NS Šámalové, že konopí je prekurzor a proto si něm může členská země rozhodovat, jak se jí zachce, což odporuje zákonu o prekurzorech a stejně tak lživé tvrzení odporující databázi TRIS, že zákon o návykových látkách a léčivech není technickým předpisem a nepodléhá notifikaci, zkrátka banda justičních mafiánů a vaši úředníčci to kryjí 4 roky.

Důkazy k věci I a II: 
1.   Jak je doloženo na důkazech v příloze 1 (odvolání ze dne 15.8.2016 na rozhodnutí NS ze dne 29.7.2016 č.j. ZIN 99/2016 na žádost o informace dle zákona o informacích ze dne 15.7.2016 k justičně exekutivní mafii), jednoznačně věcně správně označení státní zástupci a soudci a pracovníci přezkumu kryjí zločince v talárech, kteří zabili a zmrzačili občany, podněty jsou podávány od roku 2012, všechny stupně SZ včetně NSZ to zakazují vyšetřit.  Viz níže vyjádření soudního znalce k naplnění TČ ve 4 odstavci § 149 TZ.

2.    Alibistické prohlášení předsedu NS Šámala, že soudci mohou krýt zločiny justiční mafie a on není oprávněn zasahovat do jejich práv, stejně tak alibistická prohlášení pracovníků MSp,  jsou na kárný postih a trestní řízení.

3.       Kromě důkazů z přílohy 1 vám v příloze 2 zasílám stížnost na rozhodnutí předsedy OS Prostějov a návrh na jeho kárné řízení dokládající jednoznačné krytí pachatelů z řad justice (Podněty na kárná řízení - stížnost na rozhodnutí spolupachatele a předsedy  OS Prostějov JUDr. Petra Vrtěla ze dne 5.8.2016 č.j. Spr 495 a 496/201). V příloze 3 je doložen další důkaz o státem organizované šikaně spojený s návrhem na kárný postih místopředsedy MS v Praze a lživé jednání rejstříkového soudu ke krytí podezřelých pachatelů z OS a OSZ Praha 3 (Stížnost ze dne 15.8.2016 na rozhodnutí místopředsedu MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 (Předžalobní výzva) a podnět na podání návrhu na kárné řízení místopředsedy soudu a pracovníky rejstříkového soudu za vědomé uvádění nepravdivých údajů také v podkladech pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016.)

4.    Informuji vás, že ani ústavní soud, ani nejvyšší soud či státní zastupitelství , ano OSZ a OS Prostějov i přes judikaturu a netrestnost dle §§ 28 a 31, odst. 1 TZ a cenu terapie 10-50 tisíc měsíčně (nedostupné) negarantují, zda letos opětovně jako každý rok zkosí  výzkumnickou farmu v Ospělově přes 15 marných žádostí o policejní ochranu a doložený zločin exekutivy a justice.

5.    Ministr spravedlnosti je žádán, aby plnil svou zákonnou moc a jemu svěřenou odpovědnost a nepodílel se dále na organizovaném zločinu a současně v dovolání NS požádal položit zkorumpovanou justiční žumpou NS zakazované předběžné otázky Soudnímu dvoru EU v rozporu s článkem 267 Smlouvy o fungování EU uvedené v příloze 4 v češtině, francouzštině a angličtině, protože nejsem rozhodnut, v jakém jazyce řízení povedu.

Přílohy 1 -4 jsou zaslány toliko elektronicky dne 16.8.2016 z elektronické adresy a vše je souhrnně uvedeno na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.cz/ za stížností ministru spravedlnosti od nevládní organizace Art Language Factory,z.s. ze dne 6.7.2016, která dosud nebyla vyřízena. 

Dne  16.8.2016  Dušan Dvořák

Příloha 1

Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno 

Na vědomí toliko elektronicky pro cenzurující media a Nejvyšší státní zastupitelství do spisů č.j. 1 NZN 408/2016 k  přezkumu VSZ č.j. 1 VZN 174/201 a č.j. 6 NZN 1303/2016 k přezkumu VSZ čj. 1 VZN 2639/2016 a 1 VZN 702/2013, viz http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Věc: odvolání na rozhodnutí NS ze dne 29.7.2016 č.j. ZIN 99/2016 na žádost o informace dle zákona o informacích ze dne 15.7.2016 k justičně exekutivní mafii
Odůvodnění:
1.    Nejvyšší soud dne 8. 7. 2016 pod č. j. Zin 94/2016 uvedl, že Nejvyšší soud ctí zásadu, že rozhodovací činnost a procesy vedoucí k rozhodnutí řádně odůvodňuje.
2.    V žádném z rozhodnutí NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 jsme však a advokáty nenašli odůvodnění k zabitým a zmrzačeným občanům prostějovskými soudci a státními zástupci zakazované všemi stupni exekutivy šetřit  i přes § 149 odst. 4 TZ, viz stanovisko nejen soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha z 11.5.2011 policii, soudu a státnímu zastupitelství na http://soudniznalec.blogspot.cz/
3.    Stejně tak jsme v usneseních NS nenašli vyrovnání se s netrestností dle §§ 28 a 31, odst. 1, ztrátou zkonfiskovaného majetku atd. zakázanou šetřit KS i KSZ Brno včetně nezákonností měření THC v konopí (viz stanovisko předsedy NS ze dne 21.4.2016 č.j. ZIN 38/2016, že judikatura k měření obsahu THC v konopí není, resp. že fízlové tak mohou krást beztrestně a se soudci a státními zástupci se šábnout s mastičkami nebo hulením), naopak v rozhodnutích NS byla vědomá lež odporující zákonu o prekurzorech a databázi TRIS, že konopí je prekurzor a zákon o NL není technicky předpis k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34/ES, aby věc nesměl v rozporu s úmluvami posoudit Soudní dvůr a soudci a státní zástupci nešli do vězení.
4.    Přesto dosud ani předseda NS (S 265/2016, S 316/2016), ani předseda US, ani mistr spravedlnosti nenechali tyto zločince a mafiány v talárech šetřit. PS. Těším se, že odůvodnění najdu v rozhodnutí NS ze dne 30.5.2016 č.j. 6 Tdo 323/2016, dosud nezveřejněno.
5.    Protože v přezkumech na ministerstvu spravedlnosti, KSZ Brno a VSZ v Praze a Olomouci tvrdí, že v uvedených rozhodnutích se s tímto NS vyrovnal a vše je OK a vyplývá to z usnesení, požádal jsem o sdělení, ze které konkrétní pasáže výše uvedených usnesení NS to vyplývá, třeba neumím číst a potřebuji napovědět nějakým třeba nějakým prof. JUDr. PhD, který snad číst umí číst nejen základy práva šaría!
6.    Rozhodně nesouhlasím s tvrzením NS, že jde o vytváření nových informací, viz č. j. Zin 94/2016 a nezbytnost řádného odůvodnění. Žádám, aby mi byly předmětné pasáže o vyrovnání se se zabitými a zmrzačenými spoluobčany předsedou NS přesně citovány, protože pokud tam nejsou uvedeny a já tam odůvodnění nevidím stejně jako výše uvedených důkazů netrestnosti, je to setrsakra silný důvod k podání návrhu na kárná řízení s takovými justičními mafiány.  
7.    Stejně tak rozhodně nesouhlasím se tvrzením, že jde o nové informace, když žádám vědět, které ustanovení kterého předpisu  upravuje fakt, že jsem dostal 10 tisíc Kč pokuty za údajně nepatřičné prekurzorové dovolání č.j. 8 Tdo 1231 /2011
8.    Žádám také vědět, jestli o této pokutě rozhodla soudružka soudkyně NS Šámalová, nositelka ceny za nejlepší prekurzorový judikát k ochraně justiční mafie, nebo soudkyně OS Prostějov Otrubová, nositelka ceny ….. nepublikovatelné …., protože to z rozhodnutí soudružky Šámalové není zřejmé, stejně tak z rozhodnutí soudružky Otrubové.
9.    Soudružka Otrubová mi také 4.5.2012 č.j. 0 NT 820/2011 dala pokutu 10 tisíc Kč, i když to v poslední větě rozsudku č. j. 3 Tz 1/2012 pan soudce Šabata z NS dne 23.2.2012 zakázal, ale soudruhy senátu NS 11 Tdo 181/2015 to vůbec nezajímalo a věc opět neodůvodnili, ač šlo o pokutu z předmětného trestního řízení projednávaného v dovolání jako důkaz letité zvůle soudružky Otrubové.
10. Zítra má být obnova 0 NT 820/2011 z 4. 5. 2012, kdy soudružka Otrubová jednala neveřejně a bez možnosti odvolání a pokutu mi udělila i přes závazné stanovisko NS. 
11. Zítřejší jednání  udělala soudružka Otrubová opět neveřejné, nemám tam jít, stejně tak veřejnost, ale mám si prý zvolit k řízení advokáta z důvodů nutné obhajoby. Zřejmě soudružka Otrubová předjímá další ústavní stížnost? Nebo to je OK a s advokátem se šábnou napůl? To je normální udělat řízení neveřejné, zakázat poškozenému účast na řízení a nutit ho zvolit si k řízení o pokutě 10 tisíc projednávaní pod č.j. 0 NT 820/2011 advokáta, když čtení českého jazyka na http://www.nsoud.cz/ č. j. 3 Tz 1/2012 by zvládl žák ZŠ? Stačí kliknout, poslední věta rozsudku.
12. Pokud ještě jednou nějaký justiční RSDr. Prekurzor v rozhodnutí uvede, že si máme vzít advokáta k předmětné věci a my jich měli desítky a také za soudně znalecké posudky dali stovky tisíc a proti justičně exekutivnímu kartelu mafie v talárech nejde nic činit, at si hledá výklad k článku 23 LZPS, bude ho už letos potřebovat. Moje trpělivost s mafiány s razítky je u konce.
13. Nebo doporučuji do Jezuitské na nejvyšší obchodní státní zastupitelství soudruhu RSDr. Prekursor Zemanovi napovědět, ať povolí aktuální přezkumy a řádné prošetření nezákonných rozhodnutí mafie na VSZ, je to k veřejné kontrole talárové mafie pod supervizí ministrů nespravedlnosti uvedeno i s dnešním dodatkem a čísly jednacími výše v záhlaví.
14. Takže souhrnně sdělte, kde přesně v usneseních je pojednáváno o zločinech soudců a státních zástupců a jak je to pokutou za nepatřičné dovolání.
15. Čest práci. Míru zdar. Zítra budeš pionýr!

Dne 15. 8. 2016

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Příloha 2

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 000 Olomouc, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Ministerstvo spravedlnosti sp. zn. MSP-155/2016-OK-STIZ
Prostřednictvím Okresního soudu v Prostějově

Elektronicky a poštou skrze OS Prostějov bez přílohy 

Věc: Podněty na kárná řízení - stížnost na rozhodnutí spolupachatele a předsedy  OS Prostějov JUDr. Petra Vrtěla ze dne 5.8.2016 č.j. Spr 495 a 496/2016 opakovaně od nástupu do funkce nepodat návrhy na kárné řízení na doložené zločince a podvodníky v talárech se spáchanými organizovaným zločiny proti lidskosti doloženými opakovaně soudním znalcem dle § 149 ve čtvrtém odstavci TZ, zejména pak opakovaně usvědčenou zločineckou soudkyni Otrubovou a nezákonné konfiskace Ospělova schvalující zločinecké soudkyně Pluskalovou a Vrchovou za podpory statutárního prostějovského zločince Váni a Vrtěla páchajících vědomě zločiny bez zájmu jim zamezit dle §§ 364 – 368 TZ zakazovaných však vyšetřit všemi stupni mafiánské policie a státního zastupitelství a mafie na ministerstvu vnitra a spravedlnosti a úřadu vlády krytých v kartelu se zločinci u Evropské komise a Štrasburku, viz vyjádření Soudního dvora k této organizované zločinecké bandě prohlašujících svorně lživě konopí prekurzorem, aby státní zástupci a soudci nešli do vězení a nezákonnost jednání české státem organizované mafie porušující právo EU (OSN a Evropy pochopitelně také), ale právo EU až od 1.7.2004, a věc neposoudil Soudní dvůr, viz rozhodnutí SDEU z 14.10.2016 a žádost o informace ze dne 18.9.2015 k děravosti unijního práva při vědomě nezákonném nerespektování článku 267 SFEU členskou zemí s předběžnými otázkami v angličtině, francouzštině i češtině http://court-european.blogspot.com/ s žádostí o připojení stížnosti na předsedu OS Vrtěla ke stížnosti na předsedu Nejvyššího soudu Šámala č.j. MSP-155/2016-OK-STIZ za totožné nepodaní návrhu na kárná řízení pro zločince a podvodníky v talárech na NS, které - možná mentálně postižený Vrtěl neumící zřejmě česky (nebo namísto kárného podnětu je lepší návrh omezit tyto zločince způsobilosti?) v rozhodnutí Spr 496/2016 dokonce cituje a odkazuje, ač má důkazy, že tito mafiáni v talárech NS a ÚS lžou, jak když Babišovi hnízdo estébáků a svazáků tiskne a stejně tak jako zločinec Šámal odkazuje Vrtěl na svobodu mafie v talárech lhát a páchat zločiny s razítkem ČR. PS. Letos jsme k výkladu čl. 23 LZPS připravit referát, pokud zase zločinci zaútočí, trpělivosti s vrahy a podvodníky v talárech už bylo dosti, viz  http://os-prostejov.blogspot.com/
Odůvodnění:
č.j. Spr 495/2016
Předseda prostějovské justiční mafie v rozhodnutí sdělil, že obnova řízení, ve kterém označená soudkyně Otrubová nerespektovala závazné rozhodnutí Nejvyššího soudu a udělila poškozenému vysokou pokutu je 16. 8. 2016 v neupřesněném čase a místnosti soudu, o čemž byl prý poškozený dne 1. 8. 2016 rozhodnutím soudu informován, což se nezakládá na pravdě a ani pošta na Tylově, ani pošta na Přichystalové v Olomouci nic takového poškozenému nedoručila je navíc v rozporu s trestním řádem, aby si poškozený kvůli lhaní Otrubové o pokutě bral advokáta, když v takové kauze (lhaní soudkyně o zákonnosti pokuty zakázané NS udělit) lze zastoupení nejen odepřít, ale ani vůbec nemít. Viz stížnost nevládní organizace Art  Language Factory, z.s. pro porušení zákona a popis trestné činnosti soudkyně Otrubové ze dne 6. 6. 2016 na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com

č.j. Spr 496/2016
Předseda prostějovské justiční mafie v rozhodnutí sdělil, že když mafie na krajském, nejvyšším a ústavním soudu říká, že konopí je prekurzor, je to OK a že nevadí, že police měří THC v hrubém rozporu se zákonem a mafie v justici o tom nerozhodne stejně jako nerozhodne o netrestnosti dle §§ 28 a 31 odst. 1 TZ a judikatury včetně unijní a když Otrubová nerespektuje závazná rozhodnutí Nejvyššího soudu, že on neumí česky a nic nezákonného na tom nevidí a opětovně vrchní hanácký justiční mafián vyhrožuje zločiny justičně exekutivní mafie ve víře, že soudruzi bolševici na vyšších soudech budou stejní bastardi a zločiny pokryjí. Nakopat takové zločince, podvodníky a lháře v talárech do zadku je – uznejte - málo.
Dne 13. 8. 2016                        Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Přílohy toliko elektronicky

1)    Citujme mafii ústavního soudu č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13,, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. US 396/16 kryjící organizovanou zločineckou bandu nižších soudů a státních zastupitelství tvrdící v rozporu s důkazy, zákony a judikaturou, že konopí je prekurzor

2)    Doložme soudním znalcem označení spáchané zločiny ze dne 4. 3., 4.5 a 11. 5. 2011 zakázané justičně exekutivní mafií projednat a pachatele odsoudit viz stanovisko nejen soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha z 11.5.2011 policii, soudu a státnímu zastupitelství na http://soudniznalec.blogspot.cz/


Příloha 1: Citujme lživé tvrzení zločinců na ÚS dne 13.4.2012 č.j. II. ÚS 664/12 a všech dalších výše označených rozhodnutí, že konopí je údajně prekurzor a že údajně jde nařízení  transponovat do zákona a že údajně zákon o návykových látkách a léčivech není technický předpis a nemusí se údajně jeho novelizace oznamovat Komisi, kdy tato brutální okatá a doložitelná lež ústavní mafie slouží jen a pouze k pokrytí zločinců v talárech na NS, KS a OS a NSZ, KSZ a OSZ zneužívajících opakovaně policii k obhajobě vlastního  zločinu.
„….. Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát. Jak dále uvedl, neshledal žádné rozpory ve stávající právní úpravě týkající se drog, event. návykových látek v České republice s Evropskými právními normami vydanými v této oblasti a také trestněprávní úprava obsažená mimo jiné i v ustanovení § 283 trestního zákoníku s těmito evropskými normami plně koresponduje a nejsou tudíž dány žádné okolnosti, které by vytvářely podmínky pro to, aby se daná věc v rámci předběžné otázky předkládala Soudnímu dvoru Evropské unie. …“


Příloha 3
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 226 70 232 a  Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101,  společná korespondenční adresa pro toto řízení Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc
Městský soud v Praze
Slezská 9, 120 00 Praha 2
Věc: Stížnost na rozhodnutí místopředsedu MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 (Předžalobní výzva) a podnět na podání návrhu na kárné řízení místopředsedy soudu a pracovníky rejstříkového soudu za vědomé uvádění nepravdivých údajů také v podkladech pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016.
Odůvodnění:
1.    Z rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 je zcela patrné, že Městský soud zabránil odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozhodnutí OS Praha 3 vědomě lživým tvrzením rejstříkového soudu ověřitelným ve Sbírce listin Ateliér ALF,z.s. včetně na webu justice ve Sbírce listin, a totiž vědomé nepravdy, že Dušan Dvořák a Vladimír Dopita údajně nejsou členy statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a oprávněné osoby tohoto spolku. Ze Sbírky listin je patrné, že před koncem roku 2013 a před účinností nového občanského zákoníku od 1.1. 2014 (a legislativní přeměny z o.s. na z.s., kdy zákonodárce určil dobu do 3 let na provedení změn) proběhla Valná hromada Ateliér ALF,z.s., která zvolila Dušana Dvořáka, předseda, Veroniku Bartoňovou, místopředseda a Marcela Kováře členy statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s., kdy odpovědnu osobou dle stanov byly předseda a místopředseda, což bylo replikováno ve stanovách dne 12. 1. 2014 a 21. 8. 2014 – viz internet a veřejně přístupný výpis ze Sbírky listin na http://portal.justice.cz  po zadání IČ daného subjektu. Jak je ve Sbírce listin (nezveřejněno) na důkazech doloženo, Ateliér ALF,z.s. nemohl změnit v lednu 2014 sídlo z Prahy, kde po kriminálních aktivitách OSZ a OS Praha 3 za lhostejného nezákonného přístupu MSZ a VSZ Praze od roku 2012 nesídlil (viz podklady pro přezkumy VSZ u NSZ v roce 2016 http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com), jen kvůli chybám software MSp ČR, neboť nové sídlo a olomoucká adresa Přichystalova 180/14 nešla zadat do systému v inteligentním formuláři a MSp a rejstříkový soud to neuměli vysvětlit a poradit, stejně tak servisní organizace MSp pro inteligentní formulář. Ze Sbírky listin je patrné, že Dušan Dvořák byl oprávněnou osobou Ateliér ALF,z.s. až do 14. 5. 2016, kdy zůstal toliko ve funkci předsedy Cannabis si The Cure,z.s. dle usnesení společně Valné hromady české a moravské sekce členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) asociace Open Royal Academy ze dne 14. 5. 2016. Z téhož usnesení na VH dne 14. 5. 2016 je patrné, že Vladimír Dopita byl zvolen členem správní rady a oprávněnou osobou (viz stanovy, usnesení a stížnosti Vladimíra Dopity a dalších oprávněných osob Ateliér ALF,z.s. rejstříkovému soudu) Tvrzení soudu, že Dušan Dvořák a Vladimír Dopita nejsou odpovědnými osobami je nepravdivé a  nezakládá se na důkazech, naopak je s nimi v hrubém rozporu. Je například na důkazech doložitelné, že členové Ateliér ALF,z.s. uhradili v letech 2014 -2016 všechny jimi nezpůsobené (a výše v přezkumu označené pachatele) a soudem OS Praha 3 a Městskou částí Praha 3 nařízené exekuce a nyní se členové Ateliér ALF,z.s. vědomé a pravděpodobně výše koordinované trestné činnosti OS a OSZ Praha 3 mající za následek škody nejen na Ateliér ALF,z.s. vzepřeli a podali řádné odvolání, byli však vědomě lživě označeni za neoprávněné osoby!
 2.   Z podkladů pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 je zjevně patrné, že v rozporu s důkazy soud neuvedl a ani se jakkoliv nezmínil, že pohledávky a závazky Ateliér ALF,z.s. převzal dne 14.5.2016 Cannabis is The Cure,z.s.  a vydané rozhodnutí č.j. 53 Co 140/2016 – 208 mělo v odvolání směřovat vůči této právnické osobě, která toto v dodatku odvolání žádala, stejně tak Ateliér ALF,z.s. Díky zjevné zvůli rejstříkového soudu však MS v Praze v předmětném řízení vycházel pouze z nepravdivého tvrzení úředníků z rejstříku, ač mohl věc ověřit z veřejně dostupné Sbírky listin. Pokud jsou tyto údaje v Sbírce listin neplatné, proč je tedy rejstříkový soud zveřejňuje a mate tak veřejnost?
 3.    Pokud by chtěl stěžovaný rejstříkový soud namítat, že uvedení nedoložili specificky rejstříkovým soudem požadované ověřené další vyžadované prohlášení, že uvedené osoby Dušan Dvořák a Vladimír Dopita a další členové správní rady jsou právně způsobilí, jde opět o zneužití úřední funkce, protože uvedení a stejně tak členové dalších nevládních organizací, které však byly přeregistrovány a došlo ke změnám (viz např. Konopí je lék, z.s.) v ověřeném čestném prohlášení uvedli, že splňují všechny zákonné podmínky pro výkon funkce, tzn. i způsobilost, viz § 4 o.z. Pokud se takto označení vyjádřili, nemá úředník právo po občanech žádat další náklady na ověřování navíc spojených s ponižujícím prohlášením, což ani zákonodárce nežádá a toliko konstatuje, že osoba má býti právně způsobilá, což uvedení splnili ověřeným čestným prohlášením, že všechny podmínky zákonodárce splňují.
 4.    Ke kriminálním aktivitám justice a exekutivy v této věci nejen vůči členům Ateliér ALF,z.s. (diskreditace označováním někoho za nezpůsobilého při neplnění si vlastních zákonných povinností), doložme, že soudkyně OS Prahy 3 JUDr. Markéta Písaříková namísto řešení žaloby 20 C 178/2011, 20 C 2/2012 na pachatele způsobující škody uvedené nejen ve spisu 53 Co 140/2016  a ve spisech u OS Praha 3 (viz též 18 NC 5655/2011, 23 C 136/2013, 21 C 317/2013) doložených hrubě nezákonných praktik soudců a státních zástupců, kteří způsobili vědomé zabití a umučení občanů dle § 149 ve 4 odstavci t.z., viz prohlášení soudního znalce policii, justici a státnímu zastupitelství dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.com  (zločiny zakazované vyšetřit všemi stupni justice a exekutivy od roku 2010) podala na vedoucího výzkumu a ředitele Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 Dušana Dvořáka, viz reference na http://dusandvorak.blogspot.com podnět na omezení právní způsobilosti a toto ponižující řízení bylo opravdu u OS v Olomouci vedeno i přes protesty rodiny, lékařů a soudních znalců. Nechť si laskavě odvolací orgán vyžádá obsáhlý posudek soudního znalce a primáře pro ochrannou léčbu PL Bohnice MUDr. Jiřího Švarce na Dušana Dvořáka č. 750 ze dne 8. 4. 2014, který dokládá tento justičně exekutivní kartel zcela explicitně a uvádí, že nejen on by nikdy právní nezpůsobilost neshledal a právní způsobilost musel soud vnímat a žádného znalce nepotřeboval a že jde o právní, nikoliv psychiatrický problém. Viz též vyjádření emeritního rektora Palackého univerzity prof. Josefa Jařaba a místopředsedu Konopí je lék,z.s. MUDr. Aleše Skřivánka doložené v referencích, ve kterém označují jednání justice vůči Dušanu Dvořákovi jako za bolševika! Dodejme, že soudkyně Písaříková tak učinila ve chvíli, kdy ČR v roce 2012 změnila legislativu o právní argumentaci Dušana Dvořáka, kterému však nedala za pravdu. Nejvyšší soud k odůvodnění nepředložení sporu ve věci výroby konopných léčiv Soudnímu dvoru si totiž v rozporu se zákonem o prekurzorech, judikaturou, přírodovědnými fakty a znaleckými posudky včetně Přírodovědecké fakulty UP jako znaleckého ústavu viz http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/ opakovaně vymyslel, že konopí je prekurzor a zákon o léčivech a návykových látkách není technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES a spor tak nemusí řešit SDEU, kdy tuto lež ověřitelnou také z veřejné databáze TRIS a nevyšetřování spáchaných zločinů jen vůči Dušanu Dvořákovi 6x pokryla mafie v talárech na Ústavní soudu, viz č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 a ani parlament, ministři spravedlnosti, premiéři, předsedové NS a ÚS nejsou ochotni tuto zjevnou právní korupci odsoudit, protože by řada soudců a státních zástupců za spáchané zločiny skončila ve vězení a ČR platila miliardové náhrady škod za nevymahatelný předpis.
5.    Z podkladů pro rozhodnutí MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 je patrné, že rejstříkový soud se také zcela nemístně vlamuje do práv, která mu nepřísluší a místopředseda soudu tuto činnost kryje.  Přestože je rejstříkovému soudu známo, že co není zákonem zakázáno a je dokonce legislativně upraveno v § 1 odst. 2 a § 441 odst.1 o.z. a řádně schválených stanovách společnosti, nemůže místopředseda soudu tvrdit, že Ateliér ALF,z.s. nemůže mít právním zástupcem Cannabis is The Cure,z.s. Zastoupení právnickou osobou je zakázáno toliko u prokury, viz § 451, odst. 1. o.z. Za této situace by nesměly být schváleny a rejstříkovým soudem přijaty stanovy žádného ze členů asociace, což se nestalo! Pokud místopředseda soudu argumentuje o.s.ř. , pak jde o řízení ve kterém by takto dané subjekty jednaly, což se nestalo. Když členové asociace jako právnické osoby v rámci správního řízení žádají, aby jejich korespondence byla zaslána jejich právnímu zástupci, je povinnosti úředníka jejich vůli respektovat! Jak dále členové správní rady soudu ve stížnostech uvedli, svévolné zasílání rozhodnutí na adresu, kam nemá být pošta zasílána, protože si to daný subjekt nepřeje (zejména zasílání pošty na adresu Bořivojova 90, Praha 3 kde spolek vůbec nesídlí a soudu je to známo), zvyšuje náklady a je vědomě konáno v neprospěch Ateliér ALF,z.s., který je černým svědomím české justice i trestní exekutivy (cena EU v roce 2009 za příklad dobré praxe, viz http://praha-eu.blogspot.com/) Zcela vědomou lží je tvrzení místopředsedy soudu dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016,  že Dušan Dvořák nedostal zmocnění k podání návrhu na změnu u Ateliér ALF,z.s.! To je ověřitelné nejen ze zápisu Valné hromady dne 14. 5. 2016, ale také opakovaných stížností předsedy Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka, místopředsedy Slavomila Boudného a člena Správní rady Vladimíra Dopity (nové stanovy rozšířily okruh oprávněných osob na všechny tři členy Správní rady). To, že je za jménem Dušana Dvořáka uvedena i funkce dané osoby, tzn. předseda Cannabis is The Cure,z.s. je dodatek navíc, který však nikterak nebrání předání a převzetí plné moci k zastupování. Stejně tak si zástupce může zvolit doručovací adresu, jakou chce včetně doručení na právnickou osobou, kterou zastupuje. Viz § 50b odst. 1 o.s.ř.
Dne 15. 8. 2016     Dušan Dvořák a Vladimír Dopita, oprávněné osoby
Příloha 4

Předběžné otázky Soudnímu dvoru EU
1. Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá svolit položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci nevymahatelnosti ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231/2011), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství o prekurzorech, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a navíc konopí není prekurzor?
2. Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
3. Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd cannabis „Metodou společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis ke zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?  
4. Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
5. Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
6. Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejíž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?
7. Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
8. Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
          9. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?   
          10. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?
          11. Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
Les questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne
1) L'article 267 paragr. 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme empêchant la Cour suprême de prendre des mesures, que la Cour suprême cite comme raison de refuser d'accorder la permission de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant l'inapplicabilité de dispositions légales de la loi 167/1998 Coll. aux substances addictives (désormais loi sur les substances addictives), basée sur la constatation de la Cour suprême de la République tchèque (réf. n° 8 TDO 1231/2011), que la loi sur les substances toxicomanogènes transpose une disposition juridique de la Communauté européenne, spécifiquement une directive communautaire, qui cependant ne doit pas être transposée
2) Étant donné que suite à la loi 362/2004 Coll. (CZ), qui modifie la loi sur les substances addictives, le régime juridique de la culture du chanvre pour la recherche (expérimentale) et à des fins industrielles est passé de régime sous lequel la culture du chanvre n'était pas autorisée sans avis préalables aux autorités, à régime sous lequel la culture du chanvre sans avis préalable aux autorités est autorisée jusqu'à 100m2 par personne, le paragraphe 29 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement technique au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, et est-ce ainsi, considérant que cette clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en termes de procédure de règlement de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?

 3) La réglementation de la Commission européenne (CE) n° 1122/2009 pour la détermination des variétés de chanvre narcotique et non narcotique d'après la "Méthode communautaire pour la détermination quantitative du contenu Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre" (annexe I du règlement du 30 Novembre 2009), doit-elle être interprétée comme empêchant d'autres méthodes de déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre et de leurs effets narcotiques, au lieu d'adopter la méthode énumérée dans le règlement?
 4) L'art. 5 paragr. 5 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, alors que sa modification par la loi (CZ) 50/2013 Coll. établit un nouveau seuil de la teneur en THC à des fins de recherche (expérimentale) et pour un usage industriel, jusqu'à 0,3% la teneur en THC, et est-ce ainsi, alors que la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 5) L'art. 5 paragr. 5 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, dés lors qu'il modifie le régime juridique de la manipulation de substances addictives, du régime dans lequel les licences pour la manipulation de substances addictives pourrait ne pas être appliquées, à un régime sous lequel les licences pour la manipulation peuvent être appliquées, conformément à la loi n° 141/2009 Coll. (CZ), qui a modifiée la loi sur les substances addictives, et est-ce ainsi, considérant que cette clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 6) L'art. 9 de la directive 98/34/CE doit-il être interprété comme empêchant l'adoption d'un règlement sans délai pour des raisons urgentes, selon l'art. 7 de la directive pour la régularisation nationale, tel que le décret n° 221/2013 Coll. qui précise les conditions de prescription, la préparation, la distribution et l'utilisation d'agents pharmaceutiques préparés individuellement (CZ), qui stipule les exigences pour les propriétés médicinales du chanvre?
 7) L'art. 24a de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 parag. 11 de la directive 98/34/CE,étant donné qu'il établit l'obligation d'avoir une licence pour la culture du chanvre, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
8) L'art. 24b de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, alors qu'il exige que tout le chanvre médicinal soit rendu à l'Institut d'Etat pour le contrôle des drogues, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
9) L'article n° 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être considéré comme un obstacle à la réglementation nationale, telle que la loi n° 378/2007 Coll. sur les produits pharmaceutiques (CZ), loi sur les substances toxicomanogènes et le décret n° 221/2013 Coll. (CZ), puisque ces règlements définissent les exigences pour les propriétés du chanvre médicinal, qui, de facto, doit être importé des Pays-Bas, où il est cultivé pour être utilisé comme stupéfiant, et qui est manifestement moins adapté à des fins médicinales que les autres (produites à l'échelle nationale ou importées) souches de chanvre, incluant des souches de chanvre non narcotiques et des méthodes d'application non narcotiques de chanvre narcotique, qui ne sont pas autorisées pour un usage médicinal?
 10) Compte tenu des conclusions de la Cour de Justice de l'Union européenne à C-137/09 Josemans, qui déclare explicitement la recevabilité de l'utilisation de substances narcotiques, telles que le chanvre, à des fins médicales et de recherche, l'article n° 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme un obstacle à la réglementation nationale, qui ne permet que l'utilisation d'un chanvre médicalement inadapté (importé des Pays-Bas), principalement destiné à l'intoxication, et sous sanctions légales interdisant toute cultivation, recherche et utilisation de toutes autres (produites nationalement ou importées) souches de chanvre, qui seraient plus appropriées à des fins médicinales?
11) L'art. 15e de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, puisqu'il modifie le régime juridique des séparations de substances obtenues à partir de chanvre, pour la recherche et à des fins médicales, d'un régime où cela n'était pas été autorisé à un régime où cela peut être autorisé, sur la base de la loi n° 50/2013 Coll. (CZ), qui modifie la loi sur les substances addictives, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
Preliminary questions to European Court of Justice
1)     Does article 267 par. 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as preventing the Supreme Court from taking action, which the Supreme Court cites as reason to refuse to grant permission to pose preliminary questions to the European Court of Justice regarding the unenforceability of legal provisions of the Act 167/1998 Coll. on Addictive Substances (Zákon o návykových látkách, henceforth Addictive Substances Act), based the on the finding of the Czech Supreme Court (ref. No. 8 Tdo 1231/2011) that the Addictive Substances Act transposes a legal provision of the European Community, specifically an EC directive, which however must not be transposed.
2)     Given that following Act 362/2004 Coll (CZ), which amends the Addictive Substances Act, the legal regime of growing hemp for research (experimental) and industrial purposes has shifted from regime under which growing hemp was not allowed without prior notice to authorities to regime under which growing hemp without prior notice to authorities is allowed up to a growing area of 100m2 per person, does § 29 of the Addictive Substances Act represent a technical regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the directive 98/34/EC and is it thus, considering that this clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?
3)     Does the European Commission regulation (EC) No. 1122/2009 for determining of narcotic and non-narcotic hemp varieties following the “Community method for quantitative determination of Δ9-tetrahydrocannabinol content in hemp varieties” (Annex I of the regulation from November 30, 2009), have to be interpreted as preventing other methods for determining Δ9-tetrahydrocannabinol content in hemp varieties and their narcotic effects, than the method listed in the regulation from being enacted?
4)     Does art. 5 par. 5 of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC since its amendment by Act (CZ) 50/2013 Coll. establishes a new THC content threshold for research (experimental) and industrial purposes, up to 0, 3 % THC content, and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?
5)     Does art. 5 par. 5 of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC since it changes the legal regime of manipulation with addictive substances from regime under which licences for manipulation with addictive substances could not applied for to a regime under which licences for manipulation can be applied for in accordance with Act No. 141/2009 Coll. (CZ), which amended the Addictive Substances Act and is it thus, considering that this clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?
6)     Does art. 9 of the directive 98/34/EC have to be interpreted as preventing the passing of a regulation without delay for urgent reasons according to art. 7 of the directive for national regularization such as Decree No. 221/2013 Coll. which states the conditions for prescription, preparation, dispensing and use of individually prepared pharmaceutical agents (CZ), which states the requirements for the properties of medicinal hemp?
7)     Does art. 24a of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it establishes the requirement of having a licence for growing hemp and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?
8)     Does art. 24b of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it requires that all medicinal hemp be turned in to the State Institute for Drug Control and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?
9)     Does article No. 34 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as estopping national regulation such as Act No. 378/2007 Coll. on pharmaceuticals (CZ), Addictive Substances Act and decree No. 221/2013 Coll. (CZ), since these regulations set the requirements for the properties of medicinal hemp which de facto has to be imported from the Netherlands where it is grown for use as a narcotic and which is demonstrably less suitable for medicinal purposes than other (nationally produced or imported) strains of hemp, including non-narcotic hemp strains and non-narcotic methods of application of narcotic hemp, which are not allowed for medicinal use?
10)  Considering the findings of the European Court of Justice in C-137/09 Josemans, which explicitly state the admissibility of using narcotic substances such as hemp for medical and research purposes, does article No. 34 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as estopping national regulation which only allows the use of medically unsuitable hemp (imported from the Netherlands), primarily intended for intoxication and under legal sanctions prohibits all growing, research and use of other (nationally produced or imported) hemp strains, which would be more suitable for medicinal purposes?
11) Does art. 15 e) of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it changes the legal regime of separation substances from hemp for research and medical purposes from regime where this was not allowed to a regime when it may be allowed based on Act No. 50/2013 Coll. (CZ) which amended the Addictive Substances Act and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?